Obchodní podmínky

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu provozovaného obchodní společností

KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s.

IČ 286 52 525

se sídlem Hradební 761/3, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17505

dále jen „Prodávající

 

článek I.

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP) internetového obchodu KOLÁČE KOLKOVNA umístněného na internetové adrese https://kolace.kolkovna.cz (dále jen „Webová stránka ) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů(dále jen Občanský zákoník ), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující) na využití služeb a/nebo nákup zboží a jeho dodání na adresu určenou Kupujícím ( dále jen „Zboží) prostřednictvím rozhraní Webové stránky internetového obchodu KOLÁČE KOLKOVNA Prodávajícího.
 2. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
 3. V aktuální nabídce umístěné na rozhraní Webové stránky internetového obchodu KOLÁČE KOLKOVNA mohou být některá ustanovení upravena odchylně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními VOP. Pokud Prodávající nabízí Kupujícímu jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají takové podmínky přednost před těmito VOP. Pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání těchto VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.
 4. Tyto VOP jsou platné od 1. 7. 2020.
 5. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající je rovněž oprávněn prodej Zboží prostřednictvím rozhraní Webové stránky internetového obchodu KOLÁČE KOLKOVNA kdykoli ukončit.

článek II.

Nabídka zboží, objednávka, uzavření Smlouvy

 1. Nabízené Zboží je zbožím, které podléhá rychlé zkáze a je určeno Kupujícímu za účelem přímé spotřeby.
 2. Nabídkou Zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na Webové stránce. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Nabídka Zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží.
 3. Objednávku Zboží může Kupující vytvořit prostřednictvím formuláře na Webové stránce Internetového obchodu. Při vytvoření objednávky prostřednictvím formuláře na Webové stránce Internetového obchodu Kupující vybere Zboží, o které má zájem, jeho požadované množství s následným stvrzením způsobu dopravy (viz čl. III. VOP) a způsobu platby (viz čl. IV. VOP). Potvrzením své objednávky podá Kupující závazný návrh na uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Před potvrzením objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
 4. Prodávající se zavazuje přijmout závazný návrh na uzavření Smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s VOP. Prodávající potvrdí přijetí návrhu na e-mailovou adresu Kupujícího. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti doručením přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky Kupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem či telefonicky). Pokud Kupující objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.
 5. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Zboží převzít a kupní cenu uhradit. Kupující je povinen zejména při objednávání Zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné.

článek III.

Doprava a dodání zboží

 1. Prodávající Kupujícímu předá Zboží dle objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, a to na v bytě nebo jiných prostorách na adrese Kupujícího uvedené v objednávce. Za Kupujícího může Zboží převzít také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Kupujícího a která osobě, která Kupujícímu Zboží za Prodávajícího předává, prokáže svou totožnost, tedy jí umožní nahlédnout do svého průkazu totožnosti.
 2. Při převzetí Zboží bude Kupujícímu předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně zaslán na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
 3. Prodávající je oprávněn prověřit věk Kupujícího v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VIII. odst. 1. VOP, a to nahlédnutím do průkazu totožnosti Kupujícího. Nebude-li potřebný věk Kupujícího prokázán, je Prodávající oprávněn ve vztahu k tomuto Zboží od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s objednávkou a dodáním takového Zboží.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na dodání Zboží k ceně objednávky podle následujícího ceníku: při dodání objednávky Zboží, jehož celková cena nebude přesahovat 500 Kč na adresu uvedenou Kupujícím na území hlavního města Praha ve výši 150 Kč; při dodání objednávky Zboží, jehož celková cena bude přesahovat 1000 Kč na adresu uvedenou Kupujícím na území hlavního města Praha ve výši 0 Kč / ZDARMA.
 5. Zboží je Prodávajícím dodáváno výhradně na území hlavního města Prahy, a to v časovém horizontu nejpozději do 120 minut od potvrzení objednávky.
 6. Po předchozím souhlasu Prodávajícího lze zboží zaslat i mimo uvedené území, v takovém případě si Prodávající vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu (odvislé zejména od velikosti objednávky a cílové destinace) a současně prodloužit časový horizont pro dodání Zboží.
 7. V souladu s čl. II. odst. 5 VOP je Kupující povinen převzít dodané Zboží. V případě nepřevzetí Zboží je toto považováno za porušení VOP Kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému Zboží jeho převzetím po zaplacení celé jeho kupní ceny. Okamžikem převzetí Zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží.
 8. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení jakéhokoli z obalů se doporučuje Kupujícímu takové Zboží od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození obalu Zboží. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obaly Zboží nebyly porušeny.
 9. Reklamace poškození Zboží, neodpovídajícího Zboží apod., které nemohlo být patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození Zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s těmito VOP.
 10. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 11. Nebude-li ve Smlouvě sjednán způsob dodání Zboží, je oprávněn ho určit Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

článek IV.

Platební podmínky

 1. Platba kupní ceny za Zboží se provádí v korunách českých. Cena Zboží je uváděna vždy v korunách českých, a to včetně DPH.
 2. Kupující je povinen kupní cenu za Zboží uhradit výhradně prostřednictvím platební karty. Kupující bude při dokončení objednávky přesměrován na platební bránu Global Payments s.r.o. nebo Qerko s.r.o., která zároveň garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Pokud Kupující bude na bráně vyzván k zadání šestnáctimístného čísla karty, data expirace, a CVC/CVV kódu, všechny tyto údaje Kupující najde na své platební kartě.
 3. Veškeré změny a změny cen v Internetovém obchodě KOLÁČE KOLKOVNA jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.

článek V.

Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené s Kupujícím v případě, že objednané Zboží se již nevyrábí nebo nedodává, a dále také v případě zjevné chyby v ceně Zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu Zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající může odepřít uzavření Smlouvy, dojde-li mu objednávka od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem, zejména v případě, kdy nepřevzal řádně objednané a dodané Zboží.

článek VI.

Odstoupení od Smlouvy Kupujícím

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje písemně Prodávajícího a uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, specifikace zboží a čísla účtu pro vrácení peněz. Pro vyloučení pochybností Prodávající prohlašuje, že ve smyslu uvedeného ustanovení je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Zboží, pouze pokud jde o Zboží uvedené v čl. VIII. odst. 2 VOP.
 2. V souladu s ustanovením § 1840 písm. g) Občanského zákoníku Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Zboží, a to pokud jde o potraviny, nápoje nebo jiné zboží běžné spotřeby dodávané do domácnosti Kupujícího nebo jiného místa, které Kupující jako spotřebitel určil.
 3. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e) Občanského zákoníku Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Zboží, a to pokud jde o zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i pokud jde o zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené. Odstoupí-li Kupující oprávněně od Smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky za Zboží, a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude Kupujícímu poukázána na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata.
 5. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením Zboží.
 7. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít i formulář pro odstoupení od Smlouvy, který mu bude Prodávajícím zaslán bezodkladně po té, co o jeho zaslání Kupující požádá.
 8. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy neoprávněně a zašle přesto Zboží Prodávajícímu, nebude Zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

článek VII.

Práva Kupujícího z vadného plnění

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí, s výjimkou Zboží, u nějž je na obalu, nebo návodu, který byl přiložen ke Zboží, uvedena doba, po kterou lze Zboží použít (minimální trvanlivost, spotřeba do). U tohoto Zboží je nutno právo z vady uplatnit nejpozději do konce takto uvedené lhůty.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny – KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s., Hradební 761/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.
 4. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Smlouvy, Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu (fakturu) nebo dodací list. Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady Zboží, kvůli které jej reklamuje.
 5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 7. Jestliže Prodávající reklamaci neodmítne, nebo nevyřídí ihned, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat kromě identifikace Prodávajícího a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a podpis pracovníka Prodávajícího. Kupující potvrdí Prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.
 8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 9. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Prodávající povinen Kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného Zboží.
 10. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Prodávajícím reklamované Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Zboží.
 11. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

článek VIII.

Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

 1. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky smějí být prodávány pouze osobám starším 18 let.
 2. Dárkové poukazy jsou vystavovány v hodnotě 500, 1000 a 2000 Kč a jsou platné vždy po dobu 24 měsíců ode dne jejich vystavení.
 3. Veškeré dodávané potraviny a nápoje jsou určeny k okamžité spotřebě, není-li na obalu uvedena delší doba jejich spotřeby či minimální trvanlivosti.

IX.

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající jako správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje Kupujícího o tom, že osobní údaje Kupujícího, které budou Prodávajícímu dobrovolně odevzdány při odeslání objednávky (tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo), budou zpracovány za účelem uzavření Kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Kupujícího z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujícího je tedy plnění Kupní smlouvy založené objednávkou Kupujícího a současně také plnění zákonných povinností Prodávajícího dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Prodávající je tedy oprávněn osobní údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících mu z uzavřené Kupní smlouvy a těchto VOP nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb Prodávajícího souvisejících s Kupujícímu prodaným Zbožím (s možností Kupujícího se z odebírání těchto nabídek odhlásit).
 2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Kupujícího Prodávajícímu je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění Kupní smlouvy, což by bez poskytnutí následujících osobních údajů nebylo možné.
 3. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány po dobu, po kterou je Prodávající povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 4. Při zpracování osobních údajů Kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 5. Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Kupujícího mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které Prodávajícímu poskytují IT služby za účelem zajištění řádného fungování webového rozhraní obchodu, a dále právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje Kupujícího do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 6. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 8. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. „cookies” do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; Kupující má možnost odmítnout, aby „cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

článek X.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě KOLÁČE KOLKOVNA může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy nebo těchto VOP.
 4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží a k činnostem souvisejícím s provozem Internetového obchodu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem Smlouvy je český jazyk.
 3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Smlouvy.
 4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly VOP v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím příslušným zákonem.
 5. Pro vyřizování stížností, získání dalších informací či v případě jakýchkoli dotazů může Kupující využít e-mailové adresy: kolace@kolkovna.cz nebo telefonního čísla: +420 778 776 566. Podanou informaci nebo informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího. Veškerá sdělení Prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

 

V Praze dne 1. 7. 2020