Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je KOLKOVNA RESTAURANTS, a.s., IČ: 28652525, se sídlem Hradební 761/3, 110 00 Praha, Česká republika.
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  Adresa: Hradební 761/3, 110 00 Praha, Česká republika
  E-mail: kolace@kolkovna.cz
  Telefon: +420 778 776 566

 Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající jako správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje Kupujícího o tom, že osobní údaje Kupujícího, které budou Prodávajícímu dobrovolně odevzdány při odeslání objednávky (tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo), budou zpracovány za účelem uzavření Kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Kupujícího z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Kupujícího je tedy plnění Kupní smlouvy založené objednávkou Kupujícího a současně také plnění zákonných povinností Prodávajícího dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Prodávající je tedy oprávněn osobní údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících mu z uzavřené Kupní smlouvy a těchto VOP nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb Prodávajícího souvisejících s Kupujícímu prodaným Zbožím (s možností Kupujícího se z odebírání těchto nabídek odhlásit).
 2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Kupujícího Prodávajícímu je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění Kupní smlouvy, což by bez poskytnutí následujících osobních údajů nebylo možné.
 3. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány po dobu, po kterou je Prodávající povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 4. Při zpracování osobních údajů Kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 5. Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Kupujícího mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které Prodávajícímu poskytují IT služby za účelem zajištění řádného fungování webového rozhraní obchodu, a dále právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje Kupujícího do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 6. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 8. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. „cookies” do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; Kupující má možnost odmítnout, aby „cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.